Satyrium w-albumSpecies White Letter HairstreakEnglish Name Ova x 15Stage £14.95Price November onwardsAvailable